Εγγραφές με News and Insights Why use capital markets to raise capital for SMEs .

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Deutsche Bank (2016), παρατηρείται μια τάση χρήσης συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται η εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, στα πρώτα στάδια (seedàstartup) οι επιχειρήσεις φαίνεται να χρηματοδοτούνται κυρίως είτε με τραπεζικό δανεισμό είτε μέσω επιχειρηματικών αγγέλων, κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (VC) και...

Αν και ο πιο βασικός λόγος εισόδου στη Χρηματιστηριακή αγορά ή γενικότερα στο περιβάλλον της κεφαλαιαγοράς, καθίσταται η ανάγκη των επιχειρήσεων να αντλήσουν κεφάλαια, υπάρχουν πολλά έμμεσα οφέλη τα οποία γίνονται αντιληπτά σε μετέπειτα φάση. Οι επιχειρήσεις μπορούν να απολάβουν είτε όλα είτε μερικά από τα παρακάτω οφέλη βάσει των αναγκών και προτεραιοτήτων τους, καθώς και βάσει...

Η Οικονομική κρίση έκανε πιο δύσκολη τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω τραπεζικού δανεισμού, λόγω της μείωσης των κεφαλαίων προς δανειοδότηση καθώς των πιο αυστηρών κριτηρίων για δανεισμό. Τα προαναφερθέντα, σε συνδυασμό με τα «σφιχτά» κριτήρια που προβλέπει η Βασιλεία ΙΙΙ για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών καθώς και την ανάγκη για εξεύρεση κεφαλαίων από εναλλακτικές...

Το Μορφή είναι προσωρινά μη διαθέσιμο.